زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد….