بنفشه‌ های باغچه من

مـی خـواهــم در زنـدگــــــی نـه گـل بـاشـم کـه اسـیــــر خــاک شــوم.... نـه بـاران باشـم کـه بـر خــاک بــیــفتـم..... می خواهم خــاک باشم تا از مـــن گــل بروید و بـاران بر مـــن ببـــارد.

مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
2 پست
تیر 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
12 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
19 پست
آبان 92
61 پست
مهر 92
63 پست
شهریور 92
43 پست
خرداد 92
1 پست