باران

به مناسبت زادروز نقاش شعر ایران زمین ‹ سهراب سپهری›

چترها را باید بست
زیر باران باید رفت
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید برد
عشق را زیر باران باید جست
زیر باران باید با زن خوابید
زیر باران باید بازی کرد
زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت
زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی کردن در حوضچه "اکنون" است
رخت ها را بکنیم

آب در یک قدمی است ... سهراب سپهری

بهترین چیز رسیدن

به نگاهی است

که از حادثه عشق تر است

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
پریسا

یادش گرامی ...[گل]

نرگس

[گل]