گریه

خدایا !  یا فریاد گلویم را بگیر یا بغض گلویم را …

هر کدام راه دیگری را بسته اند!!!!!

*********************

گریه نشانه ی ضعف نیست ، گاهی نشانه ی یک بخشش است ، گاهی یک فداکاری،

گاهی یک ظلم ،

گاهی هم نمایانگر عظمت یک عشق

چشم گریان

به قیمت سفید شدن موهایم تمام شد

ولی آموختم که :

ناله ام سکوت باشد

گریه ام لبخند

و تنها همدمم ، خدا … 

/ 3 نظر / 3 بازدید
نرگس

[گل]

نرگس

گریه شاید زبان ضعیف باشد. شاید خیلی کودکانه شاید بی غرور اما هر وقت گونه هایم خیس می شود می فهمم نه ضعیفم ، نه یک کودکم بلکه پر از احساسم