پنهان کاری

می پسـندم پاییـز را
  که معافـم می کنـد
  از پنـهان کردن
  دردی که در صـدایم می پیچـد ُ
  اشکی که در نگاهـم می چرخـد
  آخر همه مـی داننـد
  سـرما خورده ام    !

                                پاییز و عاشق در تنهایی

/ 2 نظر / 11 بازدید
نرگس

[گل]