اشک

آرامشی ملیح در گوشه چشمانم..

مانند بارانی بروی شیروانی..

اما…

ناودان ندارد..!!

غصه هایم درون سینه ام به چاه میروند.

/ 4 نظر / 6 بازدید
احمدخانی

سلام کسی که اشکش ملیح است واشک به چاه می رود آن چاه ،باید چاه زمزم باشد

مرد احساسی

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

مرد احساسی

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

مرد احساسی

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .