زراعت عشق

به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای و به هرکس بدی کنی به او باخته ای ،

 پس بیا بسازیم و نبازیم

 

چقدر تخم عشق کاشته ایم امسال.

عشق که می گوییم لزوماً کارهای آن چنانی و دست نیافتنی نیست.

این که به دیگران اجازه خطا می دهیم، عشق است.

این که حال مورچه را زیر پایمان بدانیم، عشق است.

این که روزی یک دقیقه درست فکر کنیم، عشق است

                                                     و عشق همین نزدیکی است.

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
پریسا

[گل]

نرگس

[قلب][گل]