شفای ذهن

 

ساده ترین راه عفو و بخشش این است که هر روز آرام در گوشه خلوتی بنشینید و چشمهایتان را ببنید و این عبارت را تکرار کنید:
هر آنچه را که آزارم داده است می بخشم و عفو می کنم.
هر آنچه مرا ناشاد کرده است می بخشم و عفو می کنم.
هر آنچه که مرا از نفرت و انزجار لبریز کرده می بخشم و عفو می کنم.
در برون و درون، همه را می بخشم و عفو می کنم؛ گذشته، حال و آینده را می بخشم و عفو می کنم.
گاه باید مصرانه پافشاری کنید. شاید نخست عمل عفو و بخشایش، گرایش شما را عوض نکند و آرامش دلخواه را به دست نیاورید. اما به تدریج تحول خواهید یاقت.
آن انزجارها به ضرب یک اندیشه منفی ریشه نگرفته و تا با یک جمله مثبت نابود شود, باید این حس نفرت را از عمق وجود خود پاک و حل کنید.
هرکس را که می شناختم، بخشیدم و عفو کردم.
هرکس و هر چیزی را که در گذشته و حال به عفو و بخشایشم نیاز دارم می بخشم و آزاد و رها می کنم، اکنون همه چیز بین ما پاک شده است.
شاید آگاهانه از آنچه باید در گذشته یا اکنون ببخشایید و عفو کنید هشیار نباشید، این آگاهی ضرورت ندارد.
اگر چه هنگامی که قانون عفو و بخشایش را فرا می خوانید اعلب بر شما آشکار خواهد شد. تنها کاری که باید بکنید تکرار مشتاقانه عبارتهای تاکیدی مربوط به عف و بخشایش است.
فقط بگذارید عبارتهای تاکیدی به کار پالایش سرگرم شود.
عفو و بخشایش راستین، عملی تصادفی و سطحی نیست، پالایش در سطوح ژرف و پاک کردن ذهن و روان است.
عفو و بخشایش راستین، زمان و پافشاری می طلبد، تا بتواند سطوح نیمه هوشیار ذهن را عمیقا پاک کند.
آزادانه می بخشم و بطور کامل عفو می کنم.

رها هستم و رها می کنم.

از همه چیز دست می کشم تا به هر صورت که صلاح خداوند است، شفای ذهن، تن و امورم را به دست گیرد.
هرگونه آزار و انزجار ذهن را می خراشد و سبب بیماری تن می شود. مادامی که صمیمانه به عفو و بخشایش بپردازید، شفای کامل انجام می پذیرد.

/ 0 نظر / 40 بازدید